Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση υπηρεσιών

Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και

των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε

έναντι τρίτων για ένα (1) έτος.

Προϋπολογισμός: 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα