Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ασφαλιστικής κάλυψης Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των
Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε
έναντι τρίτων για ένα (1) έτος.

Προϋπολογισμός: 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Α

Η Πρόσκληση σε μορφή
pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15025/21.9.2017
(«Ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης μελών Δ.Σ. της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D & O) της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε έναντι τρίτων για ένα (1) έτος»).

1) Το σημείο 9. η) , του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ » της προκήρυξης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Τρόπος πληρωμής
Δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης πληρωτέες στην έναρξη της κάθε δόσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4364/2016.

2) Στο Υπόδειγμα (4.)ΤΕΥΔ., προστίθεται το τμήμα Μέρος V και μέρος V.I. σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β’3698/16-11-2016

Πίσω στη λίστα