Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (16-2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (16-2018)

Ανάθεσης υπηρεσιών για την: “Προσωποποίηση 50.000 τεμαχίων καρτών που
υλοποιούν συνδυασμό προϊόντων κομίστρου για το αυτόματο σύστημα συλλογής
κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)” με προϋπολογισμό 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η προς
ανάθεση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79810000-5.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα