Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (9-2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (9-2018)

Ανάθεσης υπηρεσιών για την: «Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με
τον τρόπο διαχείρισης προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των
εισπράξεων από την πώληση αυτών» με προϋπολογισμό 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα