Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 5 Η-Υ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 5 Η-Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.             : 4020/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Θ.Αντωντζίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                        : 210-8200859

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ        : 19.03.2014

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια  5 Η/Υ (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή)

Προϋπολογισμός: 2.100,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 07/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.    η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 Η/Υ» με κεφαλαία γράμματα

β.    ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ΄αριθμό 4020/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./19.03.2014

γ.    τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν:

α.    τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

β.    Φορολογική ενημερότητα

γ.    αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους του όρους της

δ.    σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

       Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά στην υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α (ο Φ.Π.Α θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ).


 

Η πληρωμή γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής.

Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Η παραλαβή των εργασιών συντήρησης και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, θα γίνεται με ευθύνη αρμόδιου οργάνου του ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Πέραν αυτών ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ. Δ.Καταιβάτης τηλ. 210-8200806, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

 

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι η προμήθεια 5 ηλεκτρονικών υπολογιστών χωρίς οθόνες.

2. χαρακτηριστικά των προς προμήθεια Η/Υ (βλ.πίνακα 1)

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποχρεωτικές απαιτήσεις

Γενικά

 

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής η οποία θα πρέπει να είναι διεθνούς εμβέλειας.

NAI

Αριθμός μονάδων.

5

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Η/Υ (πληκτρολόγιο, motherboard, case, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία.

NAI

Κουτί Tower

NAI

Πρέπει να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολό τους

ΝΑΙ

Κύρια πλακέτα (motherboard)

 

Memory support: DDR3 non ECC

NAI

VGA και DVI-D support

NAI

SATA

NAI

USB 2.0

≥ 6

USB 3.0

≥ 2

Σειριακή πόρτα

≥ 1

Chipset INTEL H81 Express ή ανώτερο

NAI

PCI Express x1 slots

≥ 3

PCI Express x16 slot

≥ 1

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (cpu)

 

Πλήθος

1

Επεξεργαστής τέταρτης γενιάς, τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων ή καλύτερος. Να αναφερθεί η κωδική ονομασία του.

NAI

Βασική Ταχύτητα ρολογιού (GHz)

≥ 3.40

Μνήμη – Cache (MB)

≥ 3

Κεντρική μνήμη (RAM)

 

Τύπος DDR3 στα 1600MHz ή καλύτερη

NAI

Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης σε ένα slot (GB)

≥ 4

Υποδοχές μνήμης

≥ 2

Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αναβάθμισης μνήμης (GΒ)

≥ 16

Σκληροί δίσκοι (Hard disks)

 

Πλήθος εσωτερικών μονάδων

≥ 1

Χωρητικότητα (GB) Hard Drive τεχνολογίας SATA 7200 RPM

≥ 500

Οπτικοί δίσκοι (Optical disks)

 

Πλήθος εσωτερικών μονάδων

≥ 1

DVD+/-RW εσωτερικό SATA

NAI

Κάρτα οθόνης  (VGA)

 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο της κάρτας γραφικών

ΝΑΙ

Κάρτα δικτύου  (network controller)

 

Πλήθος

≥ 1

Ethernet Card 10/100/1000Mbps Full Duplex

NAI

Κάρτα ήχου  (audio controller)

 

Ενσωματωμένη 2-channel

NAI

Εσωτερικό ηχείο

ΝΑΙ

Μονάδες τροφοδοσίας

 

Πλήθος μονάδων

≥ 1

Ισχύς

≥ 300W

Τύπος

Active PFC

Πληκτρολόγιο  (keyboard)

 

Πλήθος

1

Eνσύρματο USB

NAI

Ποντίκι  (mouse)

 

Πλήθος

1

Ενσύρματο optical wheel mouse – USB

NAI

Λογισμικά  (software)

 

Αδεια Microsoft Windows 8 Professional ή νεότερο, με δικαίωμα υποβάθμισης σε Windows 7 Professional.

NAI

Πιστοποιήσεις – Πρότυπα

 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος

NAI

Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών

NAI

Εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη

 

Εγγύηση από τον επίσημο κατασκευαστή με επί τόπου (on site) ανταπόκριση τεχνικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κλήση.

³ τρία (3) έτη

[πίνακας 1]

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

§      Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών από τον κατασκευαστή. Στο διάστημα αυτό, η αποκατάσταση οποιωνδήποτε προβλημάτων θα γίνεται από τον προμηθευτή στα γραφεία του ΟΑΣΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΣΑ, εφόσον δε αυτό είναι αδύνατον, η μεταφορά του εξοπλισμού για επισκευή θα γίνεται από το προσωπικό του προμηθευτή. Η επισκευή του εξοπλισμού στα γραφεία του ΟΑΣΑ θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα του προμηθευτή για επισκευή, η συνολική χρονική περίοδος από την αναφορά της βλάβης μέχρι την επιστροφή του επισκευασμένου εξοπλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής πρέπει να ανταποκριθεί στην κλήση του ΟΑΣΑ εντός 24 ωρών. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, η μεταφορά του εξοπλισμού, η επίσκεψη τεχνικού στα γραφεία του ΟΑΣΑ σε περίπτωση βλάβης, καθώς και τα ανταλλακτικά και οι σχετικές εργασίες.

§      Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από την πλήρη σειρά οδηγών συσκευών (drivers) καθώς και τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης που απαρτίζουν το σύστημα.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να  περιέχουν:

o                   αναλυτικά τα στοιχεία κάθε προσφερόμενης λύσης. (βλ. πίνακα 2)

o                   όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την υποδομή του προσφέροντος για παροχή εξυπηρέτησης μετά την πώληση

Αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή κάθε προσφερόμενης λύσης.

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποχρεωτικές απαιτήσεις

Προσφέρεται

Παρατηρήσεις

Γενικά 

 

 

 

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής η οποία θα πρέπει να είναι διεθνούς εμβέλειας.      

NAI

 

 

Αριθμός μονάδων.

5

 

 

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Η/Υ (πληκτρολόγιο, motherboard, case, κλπ) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία.

NAI

 

 

Κουτί Tower

NAI

 

 

Πρέπει να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολό τους

ΝΑΙ

 

 

Κύρια πλακέτα (motherboard)

 

 

 

Memory support: DDR3 non ECC

NAI

 

 

VGA και DVI-D support

NAI

 

 

SATA

NAI

 

 

USB 2.0

≥ 6

 

 

USB 3.0

≥ 2

 

 

Σειριακή πόρτα

≥ 1

 

 

Chipset INTEL H81 Express ή ανώτερο

NAI

 

 

PCI Express x1 slots

≥ 3

 

 

PCI Express x16 slot

≥ 1

 

 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (cpu)

 

 

 

Πλήθος

1

 

 

Επεξεργαστής τέταρτης γενιάς, τεχνολογίας δύο (2) πυρήνων ή καλύτερος. Να αναφερθεί η κωδική ονομασία του.

NAI

 

 

Βασική Ταχύτητα ρολογιού (GHz)

≥ 3.40

 

 

Μνήμη – Cache (MB)

≥ 3

 

 

Κεντρική μνήμη (RAM)

 

 

 

Τύπος DDR3 στα 1600MHz ή καλύτερη

NAI

 

 

Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης σε ένα slot (GB)

≥ 4

 

 

Υποδοχές μνήμης

≥ 2

 

 

Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αναβάθμισης μνήμης (GΒ)

≥ 16

 

 

Σκληροί δίσκοι (Hard disks)

 

 

 

Πλήθος εσωτερικών μονάδων

≥ 1

 

 

Χωρητικότητα (GB) Hard Drive τεχνολογίας SATA 7200 RPM

≥ 500

 

 

Οπτικοί δίσκοι (Optical disks)

 

 

 

Πλήθος εσωτερικών μονάδων

≥ 1

 

 

DVD+/-RW εσωτερικό SATA

NAI

 

 

Κάρτα οθόνης  (VGA)

 

 

 

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο της κάρτας γραφικών

ΝΑΙ

 

 

Κάρτα δικτύου  (network controller)

 

 

 

Πλήθος

≥ 1

 

 

Ethernet Card 10/100/1000Mbps Full Duplex

NAI

 

 

Κάρτα ήχου  (audio controller)

 

 

 

Ενσωματωμένη 2-channel

NAI

 

 

Εσωτερικό ηχείο

ΝΑΙ

 

 

Μονάδες τροφοδοσίας

 

 

 

Πλήθος μονάδων

≥ 1

 

 

Ισχύς

≥ 300W

 

 

Τύπος

Active PFC

 

 

Πληκτρολόγιο  (keyboard)

 

 

 

Πλήθος

1

 

 

Eνσύρματο USB

NAI

 

 

Ποντίκι  (mouse)

 

 

 

Πλήθος

1

 

 

Ενσύρματο optical wheel mouse – USB

NAI

 

 

Λογισμικά  (software)

 

 

 

Αδεια Microsoft Windows 8 Professional ή νεότερο, με δικαίωμα υποβάθμισης σε Windows 7 Professional.

NAI

 

 

Πιστοποιήσεις – Πρότυπα

 

 

 

Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος

NAI

 

 

Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών

NAI

 

 

Εγγυήσεις και τεχνική υποστήριξη

 

 

 

Εγγύηση από τον επίσημο κατασκευαστή με επί τόπου (on site) ανταπόκριση τεχνικού την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κλήση.

³ τρία (3) έτη

 

 

[πίνακας 2]

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανάθεσης, στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα, 1ος  όροφος.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή θα καταβάλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου και αφού έχει προηγηθεί παραλαβή των εργασιών.

Κατά την εξόφληση του τιμολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ στα πλαίσια των κείμενων σχετικών διατάξεων.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του μηχανογραφικού εξοπλισμού ή σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί με βάση τους παραπάνω αναφερθέντες όρους θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα και λοιπές κυρώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (άρθρα 39 έως 41 και 45 έως 47 της υπ\’ αριθμό Α12681/934/2.1.2001 κοινής απόφασης των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών-Επικοινωνιών, ΦΕΚ 333 Β/28.3.2001).

Πίσω στη λίστα