Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω, προϋπολογισμένης δαπάνης ανερχόμενης μέχρι του ποσού των 60.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (μέγιστο όριο προϋπολογισμού) και με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της απορρέουσας από τον διαγωνισμό αυτό σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Αναλυτικά η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Πίσω στη λίστα