Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, για την
ανάθεση υπηρεσιών για την

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» –
Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

, προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00 €, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00 €. Το αντικείμενο της
σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 22459000-2

Τα στοιχέια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού αναρτώνται στο http://www.eprocurement.gov.gr

Πίσω στη λίστα