Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Ο ΟΑΣΑ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού
ασφαλείας και εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων
διαδρομών, προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Πρόσκληση σε μορφή
pdf

Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στο http://www.eprocurement.gov.gr με αριθμό 46854

Πίσω στη λίστα