Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (15-2017)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (15-2017)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών


«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» –
«Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών για την
«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή « Έξυπνων Εισιτηρίων» – Πολλαπλών», που
Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
, προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00 €,
ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00 €. Το
αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV: 22459000-2

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων
pdf

Πίσω στη λίστα