Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (16-2017)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (16-2017)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» –
«Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» –
«Πολλαπλών

24%, ύψους 96.000,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
496.000,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV: 22459000-2

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων
pdf

Πίσω στη λίστα