Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (17-2017)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (17-2017)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών


«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που
Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής
Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

, προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00€, ήτοι συνολικό
ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00€. Το αντικείμενο της σύμβασης
κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 30237131-6

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα