Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (4-2018)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (4-2018)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών


«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Εισιτηρίων» –
Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος
Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

, προϋπολογισμού 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 96.000,00 €, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 496.000,00 €. Το αντικείμενο της
σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 22459000-2

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

15.05.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2018

Πίσω στη λίστα