Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

για την ανάθεση υπηρεσιών

«Τεχνικής Υποστήριξης Λειτουργίας

για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)
»

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης για την ανάθεση
υπηρεσιών για την «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο
Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ .», προϋπολογισμού 200.000,00 € πλέον
ΦΠΑ 24%, ύψους 48.000.000,00 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 248.000.000,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72220000-3

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή


pdf

Πίσω στη λίστα