Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (15-2018)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Αρ. Διακήρυξης (15-2018)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών

«Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου
και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς»
,
προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 19.200,00 €, ήτοι συνολικό
ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 99.200,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης
κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 71621000-7

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓ. ΣΥΓΚΟΙΝ. ΜΕΛΕΤΗ. 12.9.2018

Πίσω στη λίστα