Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» “
Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» “

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Διακήρυξη 01/2020.
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016)
Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία.
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 09 Ιουνίου 2020 (09-06-2020) ώρα 14:00.
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.

Η διακήρυξη σε μορφή
pdf.

Πίσω στη λίστα