Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά»-Αριθ. Διακήρυξης: 2/2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή, Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά»
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2022
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.642.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.594.296 €, ήτοι 8.237.196,00 €
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/05/2022
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
  • E.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014 2020, Ταμείο Συνοχής
  • ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 64 μήνες (8 μήνες υλοποίηση, 56 μήνες λειτουργία & συντήρηση για την α΄ τμηματική παραλαβή και 14 μήνες υλοποίηση & 50 μήνες λειτουργία και συντήρηση για τη β΄ τμηματική παραλαβή)
CPV: 30144200-2 – Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

44212320-8 – Διάφορες κατασκευές

51510000-0 – Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης

45259000-7 – Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.642.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24% 1.594.296 €, ήτοι 8.237.196,00 €
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/05/2022
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
  • E.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014 2020, Ταμείο Συνοχής
  • ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 64 μήνες (8 μήνες υλοποίηση, 56 μήνες λειτουργία & συντήρηση για την α΄ τμηματική παραλαβή και 14 μήνες υλοποίηση & 50 μήνες λειτουργία και συντήρηση για τη β΄ τμηματική παραλαβή)
CPV: 30144200-2 – Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

44212320-8 – Διάφορες κατασκευές

51510000-0 – Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης

45259000-7 – Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται για τις 09/06/2022 και ώρα 14:00.

Νέα καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται για τις 14/06/2022 και ώρα 13:00.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ 62/2022, σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται για τις 30/06/2022 και ώρα 14:00.

H νέα καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται για τις 4/07/2022 και ώρα 13:00.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΑΣΑ 77/2022, σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα