Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Α.Σ.Σ.Κ.
Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Α.Σ.Σ.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.
διενεργεί Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την
προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό μορφή «έξυπνων καρτών» που
απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
(CPV: 30237131-6).

Αρ. Διακήρυξης : 14/2017 (Αρ. Πρωτ.:16867/Γ.Ε.Δ.Χ.Ε./Δ.Ο.Υ./18.10.2017)

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάση τιμής.

Προϋπολογισμός: 3.400.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Χρηματοδότηση: ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου ΟΑΣΑ.

Γλώσσα Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/10/2017 και
ώρα 17:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η
23/11/2017 και ώρα 14:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ. την
27/11/2017 και ώρα 11:00.

Η αναλυτική διακήρυξη αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oasa.gr, ενώ πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλέφωνα επικοινωνίας 2108200808, 2108200818, 2108200978).

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Σκουμπούρης

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Το έντυπο ΕΕΕΣ (ESPD) σε μορφή pdf

16/11/2017

Απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων pdf

Διευκρινήσεις -τροποποιήσεις της Προκήρυξη 14/2017 pdf

Ορθή επανάληψη Διακήρυξης pdf

Πίσω στη λίστα