Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που
Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
(Α.Σ.Σ.Κ.)»

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε.)

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
τιμής.

Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 2/7/2018

Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.

CPV: 30237131-6

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή


pdf

29.06.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2018

Πίσω στη λίστα