Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόμ. Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόμ. Συστήματος Συλλογής Κομίστρου

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για «Προμήθεια
Μέσων
Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη
Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»,
προϋπολογισμού 8.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ύψους 2.040.000,00 €, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.10.540.000,00 €.
Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf
Η απόφαση Δ/ντος Συμβούλου για την μετάθεση υποβολής προσφορών της διακήρυξης σε μορφή

pdf
Πίσω στη λίστα