Διαγωνισμοί

Παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, έως 16.5.2018, η υποβολή παρατηρήσεων-σχολίων στα πλαίσια της σύνταξης διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση λεωφορείων.
Παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, έως 16.5.2018, η υποβολή παρατηρήσεων-σχολίων στα πλαίσια της σύνταξης διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση λεωφορείων.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΠΛΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 12Μ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΞΗΝΤΑ (60) ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 18Μ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΙ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 12Μ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) έχοντας ως στόχο την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, θα προκηρύξει Διεθνή ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) απλών λεωφορείων
12 μ, εξήντα (60) αρθρωτών λεωφορείων 18 μ και δώδεκα (12) ηλεκτρικών
λεωφορείων 12 μ.

Τα αστικά λεωφορεία θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, χαμηλού
δαπέδου, σύγχρονης αισθητικής εμφάνισης και κατασκευής, με υψηλό βαθμό
άνεσης και ασφάλειας στους επιβάτες, θα έχουν το μικρότερο δυνατό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θα είναι σύμφωνα με τους όρους της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το είδος και την τεχνολογία των οχημάτων, η
προμήθεια αφορά :

1.Είκοσι (20) οχήματα με κινητήρα diesel, 12-μετρα, τεχνολογίας ΕURO VI

2.Εξήντα (60) οχήματα με κινητήρα diesel, 18-μετρα (αρθρωτά), τεχνολογίας
ΕURO VI

3. Δώδεκα (12) ηλεκτροκίνητα οχήματα 12-μετρα

Με σκοπό την αρτιότερη δυνατή σύνταξη της Διακήρυξης, καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, κ. Β.
Καραπιστόλη ) ή από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr το σχέδιο των
Προδιαγραφών Επίδοσης το οποίο έχει συντάξει ο Οργανισμός, προκειμένου να
διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους.

Παρακαλούμε όπως τα σχόλια υποβληθούν στον ΟΑΣΑ, με επιστολή (Μετσόβου 15,
106 82 Αθήνα), Fax (210 8212219) ή e-mail ( oasa@oasa.gr), το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. Τα σχόλια θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν
από τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το δυνατό στη σχετική
Διακήρυξη, με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων στο
διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα περιορισθεί
στην υποβολή σχολίων & παρατηρήσεων και δεν αποτελεί διαδικασία
επιλογής κάποιου προμηθευτού για τον επικείμενο διαγωνισμό.

Η πρόσκληση σε μορφή
pdf

30.04.2018 : Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ανακοινώνει ότι παρατείνεται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, έως 16.5.2018, η υποβολή παρατηρήσεων- σχολίων στα πλαίσια της σύνταξης διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) απλών λεωφορείων 12 μ, εξήντα (60) αρθρωτών λεωφορείων 18 μ και δώδεκα (12) ηλεκτρικών λεωφορείων 12 μ.

Πίσω στη λίστα