Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82 τηλ. 210-8200999 φαξ : 210-8212219 ) προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών.

Ο διαγωνισμός αφορά 12μηνη σύμβαση  για το έργο της διακίνησης των  εισιτηρίων από τις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α προς τα καταστήματα πώλησής τους στο επιβατικό κοινό με προσωπικό και δαπάνες του αναδόχου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 400.000 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ).

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέχρι τις 29/5/2014, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (υπεύθυνη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, τηλ.:210-8200818, 210-8200978) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές για τον παραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η οποία έχει οριστεί για την Παρασκευή 30 Μαίου 2014 και ώρα 11.00 πμ.

 

 

Αθήνα, 1/4/2014

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

 

Πίσω στη λίστα