Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την
ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης του Κοινού του ΟΑΣΑ προϋπολογισμού 160.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ύψους 38.400,00 €,
ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 198.400,00 €. Το αντικείμενο της σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79510000-2

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή

pdf
Πίσω στη λίστα