Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός -“ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ-“
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός -“ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ-“


Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την
ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης του
Κοινού του ΟΑΣΑ προϋπολογισμού 160.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
24%, ύψους 38.400,00 €, ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 198.400,00 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013.

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

19.04.2018 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2018

30.04.2018 : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 56629,1)

Πίσω στη λίστα