Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. για ένα (1) έτος.
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. για ένα (1) έτος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας του κέντρου παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. για ένα (1) έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προϋπολογισμός: 160.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Γλώσσα Ελληνική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης Π1/2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/11/2016 και ώρα 09:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/12/2016 και ώρα 14:00.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ. την 21/12/2016 και ώρα 10:00πμ.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης είναι αναρτημένα και στην επίσημα ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oasa.gr , ενώ πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 2108200808, 2108200818, 8200978, 2108200909.)

 

 

 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Σκουμπούρης

Πίσω στη λίστα