Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

Αρ. Διακήρυξης (9/2019)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.),
σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 450.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία.
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 23/12/2019, 14:00

Η αναλυτική διακήρυξη σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα