Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών « Έρευνας χρήσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα μέσα ΟΑΣΑ »
Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών « Έρευνας χρήσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα μέσα ΟΑΣΑ »

Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Η διακήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το τεύχος του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στη Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.


Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή

pdf

Πίσω στη λίστα