Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των αποδεικτικών Κομίστρου που δεν βρίσκονται σε ισχύ
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικοού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των αποδεικτικών Κομίστρου που δεν βρίσκονται σε ισχύ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.

: 6756/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

 

ΠΛΗΡΟΦ.

: Θ.Αντωντζίκη

 

ΤΗΛΕΦΩΝO

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   

: 210 82.00.859

: 19.5.2014

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επαναπροκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της καταστροφής των επιστρεφόμενων αδιάθετων μηνιαίων κουπονιών, εισιτηρίων δελτίων κάθε μορφής (ετήσια, μηνιαία), ΔΕΕ και κουπονιών ΑΜΕΑ που δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ (λεπτομέρειες αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή) διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/5/2014 και ώρα 11.00 π.μ., στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682).

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.   η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.» με κεφαλαία γράμματα

β.   ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ’ αριθμό 6756/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./19.5.2014)

γ.   τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α.   αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνημμένης περιγραφής του τρόπου συλλογής και καταστροφής των κομίστρων με επ’ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της.

β.   σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς.


 

Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ.

Η πληρωμή του ΟΑΣΑ από τον ανάδοχο θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταστροφή των κομίστρων και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής των εργασιών.

Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης.

Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο.

Οι κυρώσεις αυτές περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή όπου διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ. Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210-82.00.848 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου της καταστροφής επιστρεφομένων αδιάθετων μηνιαίων κουπονιών, εισιτηρίων δελτίων κάθε μορφής (ετήσια,μηνιαία), ΔΕΕ και κουπονιών ΑΜΕΑ που δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν λόγω λήξης της ισχύος τους.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) έτος.

Οι απαιτήσεις του Ο.Α.Σ.Α. σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη ανάθεση και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού καθορίζονται ως εξής:

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

   α.      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i.    Τα προς καταστροφή έγγραφα, που στη συνέχεια θα ονομάζονται «κόμιστρα» ή «κόμιστρο», είναι εκτυπωμένα σε υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βάρους 160 gr/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1977 που φέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ii.   Η ποσότητα των προς καταστροφή «κομίστρων» θα είναι περίπου 500 κιλά μηνιαίως σε χαρτοκιβώτια, ή σακούλες τα οποία θα παραδίδονται από την επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό με την με αριθμό 53/2012 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Α .

iii.  Οι προς καταστροφή ποσότητες δεν θα αποθηκεύονται, θα καταστρέφονται κατά την παράδοση, σε χώρο επιλογής του αναδόχου, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής Ο.Α.Σ.Α. η οποία θα συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό και θα προωθούνται αμέσως για πολτοποίηση

   β.      ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Ο ανάδοχος θα καθορίσει στην προσφορά του το χώρο καθώς και τη διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιείται η καταστροφή των «κομίστρων» και θα εγγυάται τη λήψη μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από παραλείψεις του. Οι σχετικές μεταφορές των «κομίστρων» θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του Ο.Α.Σ.Α., παρουσία εκπροσώπου της αρμόδιας επιτροπής.

Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει :

     να παρέχει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες καταστροφής θα εκτελούνται στο συγκεκριμένο χώρο, εντός του ωραρίου εργασίας του Ο.Α.Σ.Α. και με δυνατότητα παρουσίας της αρμόδιας επιτροπής.

     να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου προσωπικό.


γ.      ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η αρμοδίως κατά τα παραπάνω ορισθείσα επιτροπή του Ο.Α.Σ.Α. θα είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και τον έλεγχο σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του έργου καθώς και για την πιστοποίηση της  καταστροφής των «κομίστρων».

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει απροφάσιστα κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της επιτροπής του Ο.Α.Σ.Α. και θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο στο χώρο που χρησιμοποιείται για την καταστροφή των κομίστρων.

Το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής και καταστροφής θα είναι από 07:30 έως 15:00 κάθε εργάσιμης ημέρας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να τροποποιηθεί.

3.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπου υποχρεωτικά θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή αγοράς ανά κιλό κομίστρων.

    Η τιμολόγηση θα ενεργείται βάσει της τελικά παραδιδόμενης ποσότητας εισιτηρίων.

    Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ενιαία προσφερόμενη τιμή για όλη την ποσότητα των προς καταστροφή κομίστρων.

    Στις τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο την υψηλότερη προσφερθείσα τιμή ανά κιλό.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που είναι εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν.

4.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του τιμήματος αγοράς των προς καταστροφή κομίστρων από τον ανάδοχο θα γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή των ποσοτήτων σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής καταστροφής κομίστρων.

5.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εάν οι διαδικασίες καταστροφής κομίστρων δεν υλοποιηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, εάν βρεθούν κόμιστρα προς καταστροφή σε χώρους εκτός των απαραίτητων για τη διαδικασία καταστροφής των ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων της σχετικής ανάθεσης θα επιβάλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/2.1.2001-ΦΕΚ 333/28.3.2001)

6.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α., υπεύθυνος κ. Γ.Βασιλακόπουλος τηλ. 210-82.00.848 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πίσω στη λίστα