Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11185
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11185

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2015  «Ανάθεση Λειτουργίας του κέντρου παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους» –  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

 

Ερώτημα 1:

Τι σημαίνει «Το τηλεφωνικό Κέντρο του Ο.Α.Σ.Α. λειτουργεί σήμερα (στην έδρα του) όλες τις ημέρες της εβδομάδας με τη χρήση των 15 υφιστάμενων γραμμών κλήσεως», εκτός από τον αριθμό κλήσης 11185 υπάρχουν ακόμη και άλλες 15 γραμμές

Απάντηση :

Ο κεφαλικός αριθμός κλήσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ο.Α.Σ.Α. είναι ο 11185 και δεν υπάρχουν άλλοι αριθμοί κλήσης πέραν αυτού.

 

Ερώτημα 2:

Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: ο Ο.Α.Σ.Α.  «θα θέσει υπόψη του αναδόχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας ώστε να παρέχονται σωστά και άμεσα οι συγκοινωνιακές πληροφορίες προς το επιβατικό κοινό, καθώς και κάθε μορφής διαθέσιμο στον Ο.Α.Σ.Α σχετικό λογισμικό».Πως θα βλέπουμε το διαθέσιμο λογισμικό είναι μέσω Internet ή απαιτείται μισθωμένο κύκλωμα με τον Ο.Α.Σ.Α;

Απάντηση :

Το διαθέσιμο λογισμικό συνδέεται με αρχεία  που περιλαμβάνουν δεδομένα για όλες τις γραμμές και συγκεκριμένα αλληλουχία στάσεων, δρομολόγια  κλπ. Αυτά θα αποστέλλονται από τον ΟΑΣΑ προς τον Ανάδοχο κάθε φορά που αλλάζει κάτι.

 

Ερώτημα 3 :

Στην σελ.7 της προκήρυξης αναφέρεται: \”Δυνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση απότομης αύξησης κλήσεων (απεργίες;)\”. Να αναφερθεί το Volume ως άνω, και να διευκρινιστεί αν και αυτές οι περιπτώσεις εμπίπτουν εντός SLAs;

Απάντηση :

Το Volume ως άνω εκτιμάται σε  30% επί των αναγραφόμενων στοιχείων του Πίνακα 1 του Κεφαλαίου Α’, στη σελίδα 6 της Διακήρυξης και σε συχνότητα πέντε (5) φορές ανά ημερολογιακό έτος. Οι περιπτώσεις της απότομης αύξησης κλήσεων λόγω ιδιαίτερων συμβάντων/έκτακτων αναγκών, εμπίπτουν εντός SLAs.

 

Ερώτημα 4 :

Θα χρησιμοποιηθεί  IVR Τα 60\” του SL, ενέχουν τα  seconds του IVR, αν τελικά αυτό υπάρχει;

Απάντηση :

Αρχικά δεν θα χρησιμοποιηθεί IVR, o Ανάδοχος όμως θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική υποδομή για την περίπτωση μελλοντικής χρήσης.Τα 60’’ του SL δεν ενέχουν τα seconds του IVR.

 

Ερώτημα 5 :

To κόστος της εκπαίδευσης των εκπροσώπων της αρχικής και κάθε μελλοντικής επιβαρύνει τον ανάδοχο;

Απάντηση :

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5. Παράγραφος Ι. του Κεφαλαίου Α’ της Διακήρυξης, ο Ο.Α.Σ.Α. θα αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για την εκπαίδευση του προσωπικού του αναδόχου κατά τις πρώτες 5 ημερολογιακές ημέρες ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

Ερώτημα 6 :

Σελ.14: To πέναλτι του max queue time θα υπολογίζεται εφόσον η μηνιαία μεσοσταθμική απόδοση είναι πάνω από 120\” σωστά;

Απάντηση :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. Παράγραφος ΙΙ. του Κεφαλαίου Α’ της Διακήρυξης, η Περίοδος Μέτρησης του Δείκτη 2, ήτοι «Μέγιστος Χρόνος Αναμονής» αφορά στην «Μέτρηση του συνόλου των κλήσεων εντός της ημέρας για κάθε ημέρα και υπολογισμός του δείκτη απόδοσης σε μηνιαία βάση».

Ερώτημα 7:

Εκτός από τα στοιχεία των κλήσεων που αναφέρονται στις αστικές συγκοινωνίες  η γραμμή 11185 θα εξυπηρετεί και άλλα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών όπου έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα κλήσεων

Απάντηση :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2. του Κεφαλαίου Α’ της Διακήρυξης, η γραμμή 11185 παρέχει «συγκοινωνιακή πληροφόρηση στο κοινό που θέλει να μετακινηθεί με όλα τα μέσα την αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της πρωτεύουσας, συνδιάζοντας τη βέλτιστη διαδρομή, ενώ παράλληλα δέχεται και τα παράπονα του επιβατικού κοινού για όλα τα Μέσα Αστικής Μεταφοράς».

Ερώτημα 8:

Σε σχέση με την εν θέματι Διακήρυξη θα παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε, όσον αφορά στην τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο Κεφ. Β, παρ.1.2 εδάφιο ΙΙ, σελ. 20, κατά πόσο είναι απαιτητό το πιστοποιητικό ISO 27001 ή αντίστοιχο και εάν τυχόν έλλειψή του επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία.

Απάντηση :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4. του Κεφαλαίου Α’ καθώς και στην παράγραφο 1.2, εδάφιο ΙΙ, β)1. της Διακήρυξης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι πιστοποιημένος ως προς την τήρηση και διασφάλιση των δεδομένων που αποθηκεύονται και διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και ως προς τις σχετικές διαδικασίες.Η αναφορά στο ISO 27001 ή αντίστοιχο, είναι , ως έχει αναγραφεί ‘’ενδεικτική’’. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3 δ) του Κεφαλαίου Γ’ της Διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ελέγχει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και περιεχόμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα και την επάρκειά τους για την αποδοχή της προσφοράς και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της ουσιώδεις ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.

 

Ερώτημα 9:

Στη διακήρυξη, δεν αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου, παρακαλώ πολύ όπως μας παρέχετε τη σχετική διευκρίνιση.

Απάντηση :

Η πληρωμή των μηναιών λογαριασμών εξόφλησης του Αναδόχου από τον Ο.Α.Σ.Α. γίνεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 2003) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29-6-2000’’ όπου θέματα πληρωμών και λοιπά σχετικά θέματα περί Εμπορικών Συναλλαγών αναφέρονται αναλυτικά και κατά τα αναφερόμενα στο τέλος της παραγράφου 1.2, ΙΙΙ ε) του Κεφαλαίου Β’ της Διακήρυξης.

                                                                                                             

Ερώτημα 10:

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την απαίτηση της διακήρυξης στην σελίδα 9 και στο άρθρο 4 «Απαιτούμενη Ικανότητα» που αναφέρει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια.

Απάντηση :

Η χρηματοοικονομική επάρκεια αξιολογείται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.2 , γ) του Κεφαλαίου Β’ της Διακήρυξης.

 

Ερώτημα 11:

Σε περίπτωση που η προσφορά που θα κατατεθεί αφορά ένωση εταιρειών, τότε η εγγυητική συμμετοχής πώς υποβάλλεται; Καταθέτουμε μια εγγυητική με το ποσό των 5.000€ ή μπορούμε να υποβάλουμε (σε περίπτωση που οι εταιρείες είναι δύο) 2 εγγυητικές με 2.500€ ή κάθε μία;

Απάντηση :

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.2 , i, α) του Κεφαλαίου Β’ της Διακήρυξης, «…Στη περίπτωση ένωσης  διαγωνιζομένων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης».

 

Ερώτημα 12:

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σε πόσες ημερολογιακές ημέρες θα εξοφλείται ο λογαριασμός (τιμολόγιο) που θα εκδίδεται κάθε μήνα από τον ανάδοχο.

Απάντηση :

Ως απάντηση ερωτήματος 9.                                                              

 

Πίσω στη λίστα