Διαγωνισμοί

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίου πλησίον στάσεων ΟΑΣΑ»
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίου πλησίον στάσεων ΟΑΣΑ»

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
για την

«Προμήθεια και τοποθέτηση προεξοχών πεζοδρομίου πλησίον στάσεων ΟΑΣΑ»

προϋπολογισμού 695.300,00 € πλέον ΦΠΑ. Διακήρυξη 06/2020.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr
(α/α συστήματος 98983) όπου βρίσκονται διαθέσιμα τα αρχεία -στοιχεία του
διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης του
ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 12/10/2020, ώρα 14:00

Συνημμένο αρχείο Διακήρυξης 06/2020 σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα