Διαγωνισμοί

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά»Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση  Θέση σε Λειτουργία, Συντήρηση και Υποστήριξη Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά και της επέκτασης Τραμ προς Πειραιά» Διακήρυξη :  3/2021Προϋπολογισμός : 6.642.900,00 € πλέον ΦΠΑΚριτήριο Ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών : 28/06/2021Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ : 21PROC008678102

CPV: 30144200-2 – Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

44212320-8 – Διάφορες κατασκευές

51510000-0 – Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και  εξοπλισμού γενικής χρήσης

45259000-7 – Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

Χρηματοδότηση:
  • E.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014 2020, Ταμείο Συνοχής
  • ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ

Η Προκήρυξη σε μορφή pdf .

Η Αναλυτική   Διακήρυξη  είναι διαθέσιμη εδώ 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στις 15/07/2021, ώρα 14:00.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ 66/2021 σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27/07/2021, ώρα 14:00.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ 75/2021 σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα