Διαγωνισμοί

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Kαμερών Kαταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ»Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Kαμερών Kαταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ»

Διακήρυξη 08/2020

Προϋπολογισμός : 490.800,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος 101135) όπου βρίσκονται διαθέσιμα τα αρχεία -στοιχεία του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 08/02/2021, ώρα 14:00

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 16/03/2021, ώρα 14:00.

Συνημμένο αρχείο Διακήρυξης 08/2020 σε μορφή pdf.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ 9/2021 σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα