Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης_Αρ.Διακ. 6/2023

 

 

Τίτλος: «Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης της Αστικής Ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Διευθυντικών Στελεχών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) (Directors & Officers Liability) έναντι τρίτων»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) – ΑΦΜ 094419265
Αριθ. Διακήρυξης: 6/2023
Προϋπολογισμός: 60.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Α. & λοιπών επιβαρύνσεων)
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 25/05/2023
CPV: 66510000-8 – «Υπηρεσίες Ασφάλισης»

 

Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής.

Η διακηρυξη σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων της Διακήρυξης, σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα