Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου: «Τεχνική Βοήθεια για την Επέκταση του Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΑ»

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 6/2021
Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 10/01/2022 και ώρα 14:00

Η Διακήρυξη 6/2021 σε μορφή pdf.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’1/2022 αριθ. Απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΑΣΑ μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό,  από την Επιτροπή διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 140796 Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για την Επέκταση του Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΑ» όπως αναγράφεται στο άρθρο 3.1.1 του τεύχους της Διακήρυξης,   ως ακολούθως:

  • Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στις 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Η ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει ως έχει στην διακήρυξη στις 10-1-2022 ώρα 14:00. Εκ παραδρομής είχε αναγραφεί η ίδια ημερομηνία και για την ηλεκτρονική αποσφράγιση.

Η υπ’1/2022 αριθ. Απόφαση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα