Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου: «Τεχνική Βοήθεια για την Επέκταση του Συστήματος Τηλεματικής ΟΑΣΑ»

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 6/2021
Προϋπολογισμός: 80.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Αττική 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών : 10/01/2022 και ώρα 14:00

Η Διακήρυξη 6/2021 σε μορφή pdf.