Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ»

Τίτλος: «Υπηρεσίες Φύλαξης των γραφείων του ΟΑΣΑ»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 3/2023
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 13-03-2023 ώρα 14:00
CPV: 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης»

 

Διάρκεια Τρία (3) έτη
Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα