Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ»

 

Τίτλος: «Υπηρεσίες Καθαριότητας των γραφείων του ΟΑΣΑ»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α.

Α.Ε.)

Αριθ. Διακήρυξης: 1/2023
Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 31-01-2023 ώρα 14:00
CPV: 90910000-9 «Υπηρεσίες καθαρισμού»

 

Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα