Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.»_Αρ. Διακήρυξης 10/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Έκδοση Διατακτικών για το Προσωπικό της Ο.Α.Σ.Α.»

Αρ. Διακήρυξης 10/2022

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 164.730,00 €
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/11/2022 και ώρα 14:00.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15 ημέρες
CPV: 22413000-8

 

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

 

Πίσω στη λίστα