Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»- Διακ.8/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου

Αρ. Διακήρυξης 8/2022
α/α ΕΣΗΔΗΣ 168392

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 360.060,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών: 3-8-2022 ώρα 14:00.
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
CPV: 30237131-6

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

 

Πίσω στη λίστα