Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση «Τεχνικής Υποστήριξης Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της Σύμβασης»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.), σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της Σύμβασης»

 

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 5/2022  
Προϋπολογισμός: 540.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια της  Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 24-05-2022 ώρα 14:00
CPV:  72220000-3 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών για Συστήματα και Τεχνικά Θέματα»
Διαδικασία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

 

Πίσω στη λίστα