Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Στελέχωσης και Λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού ΟΑΣΑ (11185) και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Ανάθεση «Υπηρεσίες Στελέχωσης και Λειτουργίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Πληροφόρησης Κοινού ΟΑΣΑ (11185) και Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής  Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 3/2022
Προϋπολογισμός: 500.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 30/03/2022 ώρα 14:00
CPV: 79510000-2   «Υπηρεσίες Απόκρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων»

79342320-2   «Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών»

Διαδικασία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

 

 

Πίσω στη λίστα