Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ»

 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% 72.000,00€, ήτοι 372.000,00€
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/03/2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24 μήνες
CPV: 79212200-5

 

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διεκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf.

 

 

Πίσω στη λίστα