Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων και μεμονωμένων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» Αριθ. Διακήρυξης: 4/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων και μεμονωμένων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 4/2022 

 α/α ΕΣΗΔΗΣ 159633

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου Ο.Α.Σ.Α.
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 23-05-2022 ώρα 14:00
CPV: CPV: 30237131-6
Διαδικασία διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία
Κριτήριο ανάθεσης : Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 64/2022 Απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΑΣΑ ΑΕ :

  • Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται για τις 14/06/2022 και ώρα 14:00.
  • H νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται για τις 16/06/2022 και ώρα 11:00.

Συνημμένο αρχείο Απόφασης Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΑΣΑ 64/2022 σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα