Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Κομίστρου υπό Μορφή Ρολών Εισιτηρίων, που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

 

Τίτλος: «Προμήθεια Μέσων Κομίστρου υπό Μορφή Ρολών Εισιτηρίων, που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»

 

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 5/2023
Προϋπολογισμός: 1.679.940 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ Ομίλου ΟΑΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 15-05-2023 ώρα 14:00
CPV: 30237131-6 «Ηλεκτρονικές κάρτες»

 

Διάρκεια 7 μήνες
Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη, σε μορφή pdf.

 

Πίσω στη λίστα