Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής»

 

Τίτλος: «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημ Εργα 193145

Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 9/2022
Προϋπολογισμός: 2.376.162,65 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής ΟΠΣ 5130655
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 14/02/2023  ώρα 14:00
CPV: 71322500-6
Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων στη Διακήρυξη του διαγωνισμού, σε μορφή pdf.

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η απόφαση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα