Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_Αρ.Διακ. 6/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

 

Τίτλος: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Kαμερών Kαταγραφής Παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ»
Αναθέτων Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Αριθ. Διακήρυξης: 6/2022
Προϋπολογισμός: 490.800,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταμείο Συνοχής
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών: 19/12/2022 ώρα 14:00
CPV: 34971000-4 «Εξοπλισμός φωτογραφικών μηχανών ταχείας λήψης

για τον ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας»

 

Διαδικασία διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

 

Κριτήριο ανάθεσης

 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 157/2022 Απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΑΣΑ ΑΕ αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Καμερών Καταγραφής Παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων του ΟΑΣΑ», προϋπολογισμού 490.800,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),  ως ακολούθως:

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 19/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
  • Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται στις 21/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Η απόφαση σε μορφή pdf.

Πίσω στη λίστα