Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την -“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ-“
Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την -“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ-“

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ηλεκ-τρονικών πληρωμών και εισπράξεων με χρέωση κάρτας πληρομών για την αγορά προϊόντων κομίστρου ΟΑΣΑ στα πλαίσια του Έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομί-λου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας και απο-τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ

Πίσω στη λίστα