Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης ΠελατώνΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Αρ. Διακήρυξης : 2/2021

Συνολικός Προϋπολογισμός 73.625,00 πλέον ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών : 18/03/2021

CPV: 79342320-2

Η Διακήρυξη σε μορφή pdf.

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων σε μορφή pdf

Πίσω στη λίστα