Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α.




Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                 Αθήνα:9/1/2014

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Αριθ. Διακήρυξης 1/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 10682

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:

Β. Καραπιστόλη

ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ.

:

+30-210-8200818, 8200999, 8836076

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΞ

:

+30-210-8212219

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

:

 345/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./9.1.2015     

 

ΑΝΟΙKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Για τη:

 

«μίσθωση ακινήτου στέγασης των  Υπηρεσιών του  Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 

·       Του Νόμου 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011)  «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».

·       Του Νόμου 2669/1998 (Φ.Ε.Κ. 283/Α/98)  « Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων».

·       Της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007.

·       Του Προεδρικού Διατάγματος 59/2007 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

·       Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

·        Της Απόφασης A-12681/934/2.2.01 των Υπ. Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 333/Β/2001) «Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)»

·       Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»

·       Την με αριθμ.  /2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. περί « Έγκρισης της διενέργειας  του υπόψη διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

 Ανοικτό Διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των  Υπηρεσιών του  Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

 

I. Αντικείμενο του διαγωνισμού

 

   Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση ακινήτου ωφέλιμης επιφάνειας γραφειακών – αρχειακών χώρων 1.800 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης ± 5%, για τη συστέγαση των  Υπηρεσιών του  Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)

Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο, ή αυτοτελές τμήμα μεγαλύτερου κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος ή τουλάχιστον αυτοτελούς τμήματος κτιρίου (πλήρεις όροφοι) με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες και κανονισμούς που ισχύουν σήμερα.

Το  ζητούμενο κτίριο θα πρέπει να έχει χρήση επαγγελματικής στέγης (γραφεία), να βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στη περιοχή του «μικρού δακτυλίου» και η απόστασή του από σταθμό του ΜΕΤΡΟ ή του ΗΣΑΠ. να μην είναι μεγαλύτερη από  200 μέτρα.

 

            Η ωφέλιμη επιφάνεια περιλαμβάνει την προσφερόμενη επιφάνεια των γραφειακών – αρχειακών χώρων, χωρίς την επιφάνεια των κοινόχρηστων ή βοηθητικών χώρων, όπως ανελκυστήρων, κλιμακοστάσιου, κοινόχρηστων διαδρόμων – πλατύσκαλων, κεντρικής εισόδου του κτιρίου, απόληξης δώματος και μηχανοστασίου, αποθηκών, θέσεων στάθμευσης κ.λ.π.

            Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά τόσο της ωφέλιμης προσφερόμενης επιφάνειας όσο και της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι ή βοηθητικοί χώροι.

 

            Η επιφάνεια θα αναφέρεται συνολικά και αναλυτικά (μικτή – ωφέλιμη) τουλάχιστον για κάθε όροφο. Αποθήκες, βοηθητικοί χώροι ή χώροι στάθμευσης (και εν γένει χώροι που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου) θα αναφέρονται ξεχωριστά. 

            Προσφερόμενα ακίνητα ωφέλιμης επιφανείας μικρότερης ή μεγαλύτερης της αναγραφομένης δεν θα γίνονται δεκτά. Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν προσφερθεί ακίνητα επιφανείας εντός των άνω προβλεπομένων ορίων, θα γίνονται δεκτά ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας έως 20%.

            Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να πληροί τους όρους ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων και των τρίτων συναλλασομένων.

Ο φορέας θα πρέπει να έχει επιλυθεί, σύμφωνα με έκδοση ΝΕΑΚ 1995 ή μεταγενέστερη, για χρήση χώρων γραφείων με τα προβλεπόμενα φορτία πλακών.

 

                        Επίσης το ακίνητο δεν θα πρέπει να δέχεται εκπομπές επιβλαβείς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (πχ δίκτυο ΔΕΗ υψηλής τάσης), καθώς επίσης και εκπομπές καπνού, θερμότητας, θορύβου, δονήσεων, αναθυμιάσεων ή οσμών που υπερβαίνουν τις συνήθεις για ακίνητα όμοιας χρήσης.

 

II. Δικαίωμα συμμετοχής

 

            1.- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) των ακινήτων που έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους ή οι επικαρπωτές αυτών και γενικά όσοι έχουν τα νόμιμα δικαιώματα για την εκμίσθωσή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην παρούσα, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν νόμιμο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης, διάθεσης και δέσμευσης της χρήσης των προσφερομένων ακινήτων καθώς και μίσθωσης αυτών καθώς επίσης και νόμιμο δικαίωμα διαμόρφωσης και τροποποίησης των χώρων του ακινήτου, σε περίπτωση που απαιτείται.

            2.- Τρίτα πρόσωπα που διαθέτουν πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την από τον νόμο εκπροσώπηση, δηλαδή πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη – επικαρπωτή από αρμόδια δημόσια αρχή, την οποία θα καταθέσουν στο Γραμματέα της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να προβαίνουν σε ενέργειες εκμίσθωσης των ακινήτων αυτών ή να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό για λογαριασμό των κυρίων – επικαρπωτών των ακινήτων.

 

ΙΙΙ. Χρόνος και τόπος διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών

            Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένη προσφορά με τις ενδείξεις:

 

\”ΦΑΚΕΛΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΡΟΣ   ΤΟN   OAΣΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ …../…../2014 

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ : ………………………………………………………

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :  ΟΔΟΣ……………………………………….   ΑΡ…………………

                                 ΠΕΡΙΟΧΗ………………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ :        

.  

  ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ

ΛΗΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΑ

Οργανισμός Αστικών  Συγκοινωνιών Αθηνών

Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682

Γραφείο Γραμματείας

6/2/2015

και ώρα 11:00π.μ.

Παρασκευή

 

 

    Προσφορές  που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν θα  δεν θα γίνονται δεκτές

 

            Οι προσφορές υποβάλλονται από τον έχοντα τα νόμιμα εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου, τα νόμιμα δικαιώματα εκμετάλλευσης, διαμόρφωσης και διάθεσης της χρήσης του ακινήτου,  ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπό του ο οποίος έχει διοριστεί νομίμως.

           

Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο ο οποίος θα εμπεριέχεται στον άνω περιγραφόμενο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.

 

Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές ακινήτων, τα οποία κατά την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου ή την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσής τους δε θα είναι απολύτως κενά και ελεύθερα μίσθωσης.

 

         Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να  απορρίψει, κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά που θα αποδεικνύεται αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση καθώς και προσφορά που θα αποδεικνύεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής ή παραπλανητική. 

      

IV. Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς- Δικαιολογητικά συμμετοχής

           

            Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν :

 

Α.- Δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

            Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλούται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

Β.- Το προσφερόμενο μίσθωμα (σε ευρώ).

            Το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 7% της αντικειμενικής αξίας του προσφερομένου ακινήτου επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς.

 

Γ.- Επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων ιδιοκτησίας (κυριότητας ή επικαρπίας).

 

Δ.- Πιστοποιητικό μεταγραφής, βαρών και μη διεκδίκησης (εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου διμήνου) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 

Ε.- Νομιμοποιητικά έγγραφα

            Κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εάν ο διαγωνιζόμενος (ή οι διαγωνιζόμενοι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του (ή ο εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών που απουσιάζουν) πρέπει να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα  που  του δίνουν το δικαίωμα να παρευρεθεί στο διαγωνισμό και να καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή των εχόντων τα νόμιμα δικαιώματα εκμίσθωσης του ακινήτου. Η εκπροσώπηση (νομιμοποιητικά έγγραφα) μπορεί να είναι ή με πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό έγγραφο) ή με εξουσιοδότηση (έγγραφο ιδιωτικό) με επικυρωμένο το γνήσιον της υπογραφής (Ν. 1599/86) από Δημόσια Αρχή (π.χ. αστυνομία κ.λ.π.). Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν μαζί τους τα δελτία ταυτοτήτας τους, τις οποίες επιδεικνύουν στο Γραμματέα της Επιτροπής.

 

ΣΤ.- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο, εν ισχύ.

 

Ζ.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκδόσεως τελευταίου εξαμήνου, σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο.

 

Η- Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

 

Θ Όταν στον διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής πλην της ανωνύμου, θα προσκομίζονται και τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα:

α) η κατά νόμο απαιτούμενη δημοσίευση του καταστατικού της επιχείρησης καθώς και των τυχών τροποποιήσεών του

β) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε ή εάν τροποποιήθηκε ποιες είναι οι τροποποιήσεις του.

γ) νομότυπη απόφαση της επιχείρησης για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό

δ) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση προσφοράς από Ένωση εταιριών, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που απαρτίζουν τη Ένωση, που θα περιέχει πλήρη στοιχεία των εταιριών, καθώς και τους βασικούς όρους λειτουργίας της. Στην δήλωση αυτή θα καθορίζονται το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης, στο οποίο θα έχει παρασχεθεί νομοτύπως πλήρης εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης των απαρτιζόντων την Ένωση εταιριών, η οποία θα προσκομίζεται. Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω έγγραφα (α, β, γ, δ) θα προσκομίζονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της Ένωσης.

 

Όταν στον διαγωνισμό μετέχει επιχείρηση νομικής μορφής ανωνύμου εταιρίας, θα προσκομίζονται και τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα:

α) ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της ΑΕ ή περίληψη αυτού, με την απόφαση έγκρισης, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τις εγκριτικές αποφάσεις. Εάν στα ΦΕΚ δημοσιεύονται μόνο οι περιλήψεις απαιτείται η υποβολή των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων με τα πλήρη κείμενα του καταστατικού και των τροποποιήσεών του.

β) επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του εν ενεργεία ΔΣ της ΑΕ.

γ) επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών σχετικά με την συγκρότηση του εν ενεργεία ΔΣ σε σώμα καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσής του.

δ) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε ή εάν τροποποιήθηκε ποιες είναι οι τροποποιήσεις του.

ε) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών ΔΣ με το οποίο να αποφασίζεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό.

στ) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Τα παραπάνω (του Κεφαλαίου υπό στοιχείο Θ) μπορεί τα προκύπτουν και από πιστοποιητικό ΓΕΜΗ..

Σε περίπτωση προσφοράς από Ένωση εταιριών, θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλους τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που απαρτίζουν τη Ένωση, που θα περιέχει πλήρη στοιχεία των εταιριών, καθώς και τους βασικούς όρους λειτουργίας της. Στην δήλωση αυτή θα καθορίζονται το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης, στο οποίο θα έχει παρασχεθεί νομοτύπως πλήρης εξουσία διαχείρισης και δέσμευσης των απαρτιζόντων την Ένωση εταιριών, η οποία θα προσκομίζεται. Στην περίπτωση αυτή τα ως άνω έγγραφα (α έως στ) θα προσκομίζονται αυτοτελώς από κάθε ένα μέλος της Ένωσης.

Στην περίπτωση εταιριών η υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης και το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζονται από τους διαχειριστές (για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ) και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο (για ΑΕ).

            Η έλλειψη των ανωτέρω δικαιολογητικών (υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ,) έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς από την Επιτροπή του διαγωνισμού και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

 

            Κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, εφόσον υπάρχουν, υποβάλλονται επίσης:    

 

Ι.- Σχέδια, άδειες, σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας – κανονισμός

·        Ακριβές αντίγραφο νόμιμα-επικυρωμένο του στελέχους της οικοδομικής αδείας η οποία θα πρέπει να προβλέπει ότι το μίσθιο προορίζεται για χρήση επαγγελματική (γραφεία  και  αποθηκευτικούς χώρους).

·        Αντίγραφο (ακριβές- νόμιμα επικυρωμένο) του Τοπογραφικού Διαγράμματος

·        Αντίγραφο (ακριβές-επικυρωμένο από την Πολεοδομία) του Διαγράμματος Κάλυψης

·        Αντίγραφα (ακριβή- νόμιμα επικυρωμένα) των κατόψεων, όψεων και τομών  του ακινήτου.

·        Βεβαίωση δύο (2) διπλωματούχων μηχανικών για τους κανονισμούς που έχουν ληφθεί υπόψη για την σύνταξη της στατικής μελέτης με αναφορά στα φορτία μελέτης των πλακών

·        Ακριβές Αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένου τεύχους μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας (μετά των σχεδίων αυτής)

·        Ακριβές Αντίγραφο της νόμιμα επίκαιρης Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια).

·        Αντίγραφο  της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και του κανονισμού του κτιρίου.

·        Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

 

Εφ΄ όσον δεν υποβάλλονται με την προσφορά κατά την ημέρα του διαγωνισμού θα πρέπει να κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού, πλήν της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας – κανονισμού του κτιρίου που θα πρέπει να υποβάλλεται εντός της τασσόμενης από την υπηρεσία προθεσμίας από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης περί της λήψης της κατακυρωτικής απόφασης και ενόψει της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης.

 

Κ.-  Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

            Βασική υποχρέωση του ιδιοκτήτη, του προς μίσθωση κτιρίου, είναι η έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η έγκαιρη έκδοση του, εφόσον δεν υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς,  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ακινήτου

 

            Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

1.  Την ακριβή θέση του ακινήτου.

     

2. Την ωφέλιμη (καθαρή) επιφάνεια του ακινήτου, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω, καθώς και τη μικτή επιφάνεια συνολικά και ανά όροφο Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η επιφάνεια των κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων (κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κλπ). Επίσης σε περίπτωση που περιλαμβάνει περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες ή χρήσεις θα πρέπει να αναφέρεται η επιφάνεια ξεχωριστά.

     

3.   Οικοδομική άδεια

      Θα αναφέρονται οι χρονολογίες έκδοσης της οικοδομικής αδείας, οι τυχούσες αναθεωρήσεις αυτής (τμήμα κτιρίου ή πρόσθετων εργασιών) σε συνδυασμό με το έτος αποπεράτωσης και την Πράξη Σύστασης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (εάν υπάρχει).

Σε περίπτωση ύπαρξης αναθεώρησης Οικ. Άδειας να αναφέρεται ο λόγος αυτής.

          

4.   Περιγραφή της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου

      Θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση του ακινήτου, κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συμπεράσματα για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, το είδος των εγκαταστάσεων και γενικά το είδος και η ποιότητα της κατασκευής τους.

      Ειδικότερα θα περιγράφονται τα ακόλουθα:

·         τα εξωτερικά κουφώματα και οι υαλοπίνακες (απλοί ή θερμομονωτικοί, έγχρωμοι ή ανακλαστικοί ή απλοί),

·         τα δάπεδα των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων (π.χ μωσαϊκά, μάρμαρα, πλακίδια κλπ),

·         η ύπαρξη ή μη ψευδοροφών,

·         η ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης, με αυτονομία ή μη και οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας της, εάν η θέρμανση δεν είναι αυτόνομη,

·         η ύπαρξη κλιματισμού και ο τρόπος που εξασφαλίζεται (π.χ. με split – unit ή με κεντρική εγκατάσταση, με fan – coils οροφής ή δαπέδου), οι ώρες λειτουργίας του κλιματισμού (εάν  δεν είναι αυτόνομος),

·         εάν υπάρχει ανανέωση του αέρα (αερισμός) και με ποιο τρόπο (π.χ. με κανάλια και προκλιματισμένο αέρα ή απ’ ευθείας από την ύπαιθρο),

·         συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων και τηλεφώνων,

·         συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης (θέσεις και αριθμός WC, υδροληψίες και αποχετεύσεις),

·         γενικά οτιδήποτε πρόσθετο θα μπορούσε να συμβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης – ποιότητας  του ακινήτου.

      Θα περιγράφεται επίσης ο όροφος ή οι όροφοι που καταλαμβάνει το ακίνητο και ο τρόπος διαρρύθμισης, δηλαδή εάν είναι με κινητά χωρίσματα ή με σταθερά χωρίσματα (τοιχοποιίες) ώστε να διαπιστωθεί η ευελιξία του κτιρίου σε πιθανές τροποποιήσεις της διαρρύθμισης (εάν απαιτηθούν).  Επίσης η ύπαρξη ή μη ανεξάρτητης και αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης, κλιμακοστασίου και ανελκυστήρων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του υπό μίσθωση ακινήτου.

 

5. Περιγραφή της νομικής κατάστασης του ακινήτου

      Θα περιγράφεται η νομική και πραγματική μισθωτική κατάσταση του ακινήτου κατά το χρόνο που συντάχθηκε η προσφορά (δηλαδή εάν είναι ελεύθερο ή μισθωμένο κ.λ.π), ως και τυχόν εμπράγματα βάρη ή ενοχικά δικαιώματα τρίτων .

 

6. Αντικειμενική αξία του ακινήτου

      Θα αναγράφεται η αντικειμενική αξία του προσφερόμενου ακινήτου υπολογισμένη από την κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ, με συνημμένο πιστοποιητικό ή  βεβαίωση υπολογισμού της.

 

7. Αναγραφή της ημερομηνίας παράδοσης του ακινήτου – χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου, πλήρως αποπερατωμένου και κατάλληλου για χρήση με το κλειδί, με τις συνομολογούμενες ιδιότητες που αναφέρονται στην προσφορά βάσει ακριβούς χρονοδιαγράμματος.

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το ακίνητο θα παραδοθεί  πλήρως αποπερατωμένο κατά τον χρόνο παράδοσης αυτού και απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται και  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

      Η εν λόγω ημερομηνία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα της επί αποδείξει κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΟΑΣΑ στον υπέρ ου η κατακύρωση.

 

8. Οι χώροι στάθμευσης

      Να αναφέρεται η ύπαρξη ή μη χώρων στάθμευσης (υπαίθριων ή στεγασμένων εντός του κτιρίου π.χ. πυλωτή ή του οικοπέδου), καθώς και η εν γένει ευχέρεια στάθμευσης στη περιοχή πλησίον του κτιρίου.

 

9. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση

Να αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου από σταθμούς ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, καθώς και εάν εξυπηρετείται από άλλη αστική συγκοινωνία (λεωφορεία, τρόλεϊ)  κ.λ.π.

10. Δήλωση περί παράδοσης του ακινήτου σύμφωνα με τη διακήρυξη

      Με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8  του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής (από αρμόδια δημόσια αρχή), ο εκμισθωτής θα δηλώσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ότι δεσμεύεται να το παραδώσει ανακαινισμένο, έπειτα από τις βελτιώσεις που θα προκαθορισθούν επακριβώς από την επιτροπή του διαγωνισμού και οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την διακήρυξη, για τη βελτίωση του μισθίου, όπως βαψίματα και φρεσκαρίσματα χρωματισμών, αποκατάσταση ελαττωμάτων ή βλαβών ή φθορών που υπάρχουν ή ακόμα με συμπληρωματικές διαρρυθμίσεις και βελτιώσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν το μίσθιο λειτουργικότερο και καταλληλότερο, στα πλαίσια της προβλεπόμενης χρήσης (γραφεία και αρχείο) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

      Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια δημόσια αρχή), εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαιάς ή όχι. Σε περίπτωση που δηλωθεί ότι δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από Αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ), ενώ σε περίπτωση που δηλωθεί ότι έχει υποστεί βλάβες, θα πρέπει να προσκομιστεί, μέχρι την παραλαβή του ακινήτου, η εγκεκριμένη από Αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Πολεοδομική Υπηρεσία σχετική άδεια επισκευής θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.

      Γίνεται γνωστό ότι η παράδοση του υπό μίσθωση ακινήτου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την επί αποδείξει κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΟΑΣΑ στον υπέρ ου η κατακύρωση, με πλήρως αποπερατωμένες τις τυχόν εργασίες που δηλώνονται ότι θα γίνουν από τους ιδιοκτήτες – διαγωνιζόμενους και σύμφωνα με την άνω Υπεύθυνη Δήλωση του Εκμισθωτή – Διαγωνιζόμενου.

 

Προαιρετικά μπορεί να υποβληθεί τεχνική περιγραφή για τις τυχούσες εργασίες επισκευής, ανακαίνισης, διαρρύθμισης και κάθε άλλης συμπλήρωσης που θα εκτελέσει ο Εκμισθωτής προκειμένου να παραδώσει το ακίνητο στον ΟΑΣΑ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτοιμο για χρήση με το κλειδί και κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται.

     Η περιγραφή αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή του Διαγωνισμού να σχηματίσει ακριβέστερη εικόνα για πιθανές βελτιώσεις του υπό μίσθωση ακινήτου, ιδίως εάν το μίσθιο προέρχεται από επαναμίσθωση και δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχει ανάγκη χρωματισμών, υπάρχουν βλάβες ή φθορές από τον προηγούμενο μισθωτή και εν γένει εάν το μίσθιο είναι επιδεκτικό βελτιώσεων που θα εξυπηρετούσαν την νέα χρήση του από τον ΟΑΣΑ.

Για τις εργασίες αυτές θα πρέπει να υπάρξει και χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν, από της κατακυρώσεως του διαγωνισμού μέχρι  την παράδοση του στον ΟΑΣΑ (με περιγραφή των επιμέρους σταδίων, όπως π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, διαρρυθμίσεις, χρωματισμοί κλπ), το οποίο πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την επί αποδείξει κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΟΑΣΑ στον υπέρ ου η κατακύρωση.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Οι προδιαγραφές αυτές είναι γενικής εφαρμογής και έχουν σκοπό να παρουσιάσουν μια εικόνα των εργασιών που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν με δαπάνες τους οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προκειμένου αυτά να γίνουν κατάλληλα για τη στέγαση των Υπηρεσιών Οργανισμού.

Μετά την επιλογή των ακινήτων και πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού θα συνταχθούν σχέδια και ειδική τεχνική περιγραφή, εφόσον απαιτείται για το συγκεκριμένο πλέον ακίνητο η οποία θα εφαρμοσθεί

Το  προσφερόμενο  για  μίσθωση  ακίνητο  πρέπει :

·         Να  είναι  κατάλληλο για τη  χρήση  που  προορίζεται (γραφεία – αρχείο). Ο εκμισθωτής υποχρεούται μέχρι την παράδοση  του μισθίου να αναθεωρήσει την οικοδομική άδεια σύμφωνα με τη χρήση για την οποία το εκμισθώνει στον ΟΑΣΑ.

·         Η νόμιμα επικυρωμένη πρόσφατη οικοδομική άδεια να έχει εκπονηθεί με τον ΝΕΑΚ 1995 ή μεταγενέστερο μετά και για χρήση χώρων γραφείων.

·         Να έχει μελετηθεί για ωφέλιμα φορτία κατ’ ελάχιστο 350 kg/m2 για τους γραφειακούς χώρους και 500 kg/m2 για τους χώρους αρχείου.

·         Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής  Απόδοσης. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι  από Α έως και Δ. 

·         Να  είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.

·         Οι  υαλοπίνακες  να καλύπτονται  από  περσίδες ή άλλα μέσα σκίασης.

·         Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα που υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διερχόμενους, πρέπει να υπάρχουν ρολά ασφαλείας ή κιγκλιδώματα σταθερά.

·         Να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον απαιτηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

·         Να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό WC, βάσει του κτιριοδομικού κανονισμού και σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού του αντίστοιχού γραφείου ΥΠΕΚΑ σχετικά με ΑΜΕΑ.

·         Να διαθέτει Σύστημα Πυρανίχνευσης – Φωτισμό ασφαλείας  ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του ισχύοντα Κανονισμού Πυροπροστασίας και των αντίστοιχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το κτίριο θα καλυφθεί με  αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (analogue addressable). Το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:

       Ένα Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης ενός (ή περισσοτέρων) βρόχων.

       Τους Πυρανιχνευτές  φωτοηλεκτρικούς ή θερμοδιαφορικούς  αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (analogue addressable)

       Τις σειρήνες και τα κομβία  συναγερμού.

       Την καλωδίωση του συστήματος

Ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης ενός βρόχου θα είναι αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου τύπου (analogue addressable) ή με σύστημα ζωνών, θα εγκατασταθεί στο κατάλληλο χώρο .

Πάνω στο βρόχο ανά 8 περίπου σημεία θα εγκατασταθούν απομονωτές (ISOLATOR MODULES), ώστε σε περίπτωση βραχυκλώματος ο βρόχος να μπορεί να απομονωθεί μεταξύ των δύο ISOLATOR στο σημείο που έγινε το βραχυκύκλωμα , ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο υπόλοιπος βρόχος.

Η ανίχνευση θα γίνεται με ανιχνευτές καπνού φωτοηλεκτρονικούς σε όλους τους χώρους εκτός από τους Ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους (π.χ.λεβητοστάσιο ), όπου μπορεί να υπάρχει καπνός κατά την κανονική λειτουργία και θα εγκατασταθούν θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές.

Οι ανιχνευτές καπνού και θερμότητας εφόσον δεν υπάρχουν στον χώρο, θα εγκατασταθούν ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας και των αντίστοιχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες.

Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση  του συστήματος συναγερμού εφόσον δεν υπάρχουν στον χώρο, θα εγκατασταθούν μπουτόν  αναγγελίας σημειακής αναγνώρισης, στις εξόδους διαφυγής.

Για την αναγγελία του συναγερμού εφόσον δεν υπάρχουν στον χώρο, θα εγκατασταθούν σειρήνες συναγερμού με ενσωματωμένων φλάς   (συμβατικές) σε αντίστοιχες θέσεις με τα μπουτόν ώστε  να καλύπτεται όλη η έκταση του κτιρίου.

Γενικά το δίκτυο Πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί με θωρακισμένα τριπολικά καλώδια τύπου LiYCY βραδύκαυστα, διατομής 1,5 mm2. Η οριζόντια όδευσή τους άνω των ψευδοροφών θα γίνει επί διάτρητων γαλβανισμένων σχαρών, μαζί με τα τηλεφωνικά δίκτυα.

Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής του Ιδιοκτήτη, η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας  που έχει σκοπό την εξασφάλιση, σε περίπτωση βλάβής της κανονικής παροχής, της  απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης φωτισμού και σήμανσης των οδών διαφυγής και το φωτισμό των χώρων  ειδικών απαιτήσεων.

Θα τοποθετηθούν οπωσδήποτε ειδικά φωτιστικά σώματα ασφαλείας (αυτόνομα φωτιστικά σώματα) με ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» επάνω από τις εξόδους των ορόφων (από την μέσα πλευρά του χώρου), ή με βέλος κατεύθυνσης σε καίριες θέσεις του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένου του κλιμακοστασίου) για την σήμανση των διόδων διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε κανονικές συνθήκες θα τροφοδοτούνται από την ΔΕΗ Η λειτουργία των φωτιστικών ασφαλείας θα είναι αυτόματη σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και θα εξασφαλίζεται για χρονικό διάστημα 90 λεπτών. Τα φωτιστικά ασφαλείας θα διαθέτουν ενδεικτική λυχνία κατάστασης και λειτουργίας. 

·         Να  διαθέτει  αποτελεσματικό κλιματισμό (θέρμανση – ψύξη) και επαρκή αερισμό – εξαερισμό σε όλους τους χώρους.

Εάν στο προς μίσθωση κτίριο είναι ήδη εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα κλιματισμού το οποίο λειτουργεί  ικανοποιητικά, όπως π.χ. σύστημα αποτελούμενο από εξωτερικούς αερόψυκτους ψύκτες, εσωτερικές μονάδες κασέτες αέρος – νερού ψευδοροφής, λέβητα κεντρικής θέρμανσης και δίκτυα σωληνώσεων, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει :

Να ελέγξει την εγκατάσταση (λειτουργικότητα και απόδοση μηχανημάτων, στεγανότητα δικτύων), να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και επισκευών και αν αυτά δεν αρκούν, θα προσθέσει και νέα μηχανήματα κλιματισμού όπου αυτά θα απαιτηθούν. Ομοίως ισχύει και για τις τοπικές μονάδες SPLIT UNITS.

Να ελέγξει και να επεκτείνει υφιστάμενα δίκτυα αερισμού – εξαερισμού ή να κατασκευάσει νέα εάν αυτό απαιτείται

  Έγκαιρα πριν την παράδοση του ακινήτου θα υποβληθεί τεχνική έκθεση-βεβαίωση για την επαρκή και καλή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων από Μηχανολόγο μηχανικό ή και  η πλήρης μελέτη κλιματισμού, αερισμού των χώρων, που υφίσταται ή πρόκειται να εφαρμοσθεί, προς έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΣΑ.

·         Να  διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων φθορισμού (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης) ώστε να εξασφαλίζονται οι εξής στάθμες φωτισμού : στα γραφεία 450 LUX, στους χώρους αναμονής και διαδρόμων και κλιμακοστασίων  250 LUX, στους χώρους wc 200 LUX .

·        Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ. Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου (βάσει του μεγέθους του και της απαίτησης ηλεκτρικής ισχύος ) θα γίνει είτε από δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ μικρότερη της Νο 7, είτε από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ (το τελευταίο απαιτεί εγκατάσταση Υποσταθμού Μέσης Τάσης στο υπόγειο του κτιρίου), διότι η παροχή χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Νο 7, δεν παρέχεται από τη ΔΕΗ , τουλάχιστον σε κατοικημένες Περιοχές.

Βασική απαίτηση της ΔΕΗ είναι οι ενοικιαζόμενοι, από τον εκάστοτε μισθωτή, χώροι  να ηλεκτροδοτούνται από έναν ενιαίο μετρητή ρεύματος. Στην περίπτωση  που το ακίνητο διαθέτει  περισσότερους του ενός θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με δική του ευθύνη και δαπάνη,  ενοποίησης – επαύξησης των μετρητών και τελικά να παραδώσει το κτίριο συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να παρέχεται στο κτίριο επαρκής ηλεκτρική ισχύς.

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ είναι χρονοβόρος και δυσχερής, στην ακραία αυτή περίπτωση ο ιδιοκτήτης δύναται να ηλεκτροδοτήσει το κτίριο χωρίς ενοποίηση – επαύξηση των υφιστάμενων παροχών ή με μερική ενοποίηση – επαύξηση των μετρητών εφόσον εγγράφως αποδεχθεί ότι οποτεδήποτε η ΔΕΗ αξιώσει ενοποίηση – επαύξηση των μετρητών σε ένα μέσης τάσης, αυτό όπως και η διαμόρφωση χώρων υποσταθμού θα γίνει με δαπάνη του ιδιοκτήτη. Αυτή η εναλλακτική λύση προσφέρεται, μόνο στην ακραία αυτή περίπτωση, που το κτίριο απαιτεί  παροχή Μέσης Τάσης, λόγω μεγέθους και η ηλεκτροδότηση του καθυστερεί εξ αιτίας της ΔΕΗ.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται επίσης να προσκομίσει στη ΔΕΗ, εκτός του Πιστοποιητικού του Ηλεκτρολόγου και βεβαίωση των συνολικών τετραγωνικών μέτρων του υπό μίσθωση κτιρίου, από το Δήμο προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ενοποίηση – επαύξηση των μετρητών ρεύματος ή η τοποθέτηση νέων. Τα τετραγωνικά μέτρα που θα βεβαιωθούν στην ΔΕΗ , πρέπει να συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην οικοδομική άδεια και στο συμβόλαιο μίσθωσης. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας οποτεδήποτε αυτή διαπιστωθεί, η αναγκαία διόρθωση θα γίνει από το ιδιοκτήτη. 

Για την αλλαγή του ονόματος στον λογαριασμό της ΔΕΗ, ο ιδιοκτήτης θα παραδώσει στην ΔΕΗ πιστοποιητικό του εγκαταστάτη αδειούχου ηλεκτρολόγου ή μηχανικού, που θα απεικονίζει την κατάσταση των εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, μετά την εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών.

·        Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.

·        Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την παράδοση αλλά και κατ΄ έτος πιστοποιητικό καταλληλότητας του ανελκυστήρα και του λέβητα, επιβαρυνόμενος την σχετική δαπάνη, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.  Φ9,2/29362/1957 (ΦΕΚ Β΄/1797/21-12-2005) κοινή Υπουργική Απόφαση.

Προϋπόθεση  για την παραλαβή του κτιρίου προς χρήση αποτελεί η υποβολή εγκαίρως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΣΑ της Βεβαίωσης Καταχώρησης του ανελκυστήρα από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας και του πλήρους Τεχνικού  φακέλου με τις άδειες λειτουργίας των ανελκυστήρων και τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

 

·        Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή συμβατή με την τηλεπικοινωνιακή δικτύωση που απαιτείται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

·        Να  υπάρχει η  δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (άρθρα 18,  28 Γ.Ο.Κ (Ν. 2831/2000), Αποφ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΙΚ/52487 ΦΕΚ 18/15-01-2002 τευχ. Β’) ή να μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις-τροποποιήσεις  ώστε να εξασφαλιστεί η ανωτέρω δυνατότητα σε περίπτωση κατακύρωσης (π.χ ανελκυστήρας καταλλήλων διαστάσεων, αναβατόρια κλίμακας, ράμπες, τα προβλεπόμενα WC για ΑΜΕΑ κλπ).

·        Να διαθέτει εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης Cat 5e για κατ΄ ελάχιστον εκατόν είκοσι μία (121) θέσεις εργασίας (Voice data), οι οποίες θα καθορίζονται από τον ΟΑΣΑ. Στο προτεινόμενο Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης κάθε θέση εργασίας θα αποτελείται από διπλή επικάναλη πρίζα Cat 5e με τερματισμένα και τα δύο άκρα με βύσματα RJ 45. Η κατασκευή και η τοποθέτηση της ως άνω δομημένης καλωδίωσης θα γίνει από τον ιδιοκτήτη.

·        Να διαθέτει σημείο κεντρικής συγκέντρωσης (RACK), μεταλλικό, επιδαπέδιο, 19΄΄(ιντσών), με ύψος τουλάχιστον 15 U, το οποίο να περιλαμβάνει τα Patch Panel οριζόντιας καλωδίωσης και κάθετης όπου απαιτείται.

         Στα ορατά σημεία που «τρέχει» η καλωδίωση θα τοποθετηθούν πλαστικά κανάλια. Μετά την τοποθέτηση θα γίνει η πιστοποίηση και ο έλεγχος του δικτύου.

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην οικονομική προσφορά του, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών θα αναγράφει τα ακόλουθα:

        

         1. Το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου, το οποίο θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και δεν θα πρέπει ετησίως να ξεπερνάει το 7% της αντικειμενικής αξίας του προσφερομένου ακινήτου επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Η ετήσια αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ετήσιας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2/17381/30-3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το προσφερόμενο μίσθωμα, σε περίπτωση σύναψης της μίσθωσης, θα παραμείνει σταθερό για την πρώτη τριετία, θα αναπροσαρμόζεται δε ετησίως κατά τα ανωτέρω από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης.

        2. Εάν το προσφερόμενο ακίνητο καταλαμβάνει περισσότερους από έναν (1) ορόφους, ή περιλαμβάνει περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες ή χρήσεις, θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (ήτοι να αναφέρεται ξεχωριστή τιμή) για κάθε όροφο ή ιδιοκτησία ή χρήση χωριστά. Στην ανάλυση αυτή θα αναφέρεται η επιφάνεια εκάστου ορόφου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή χρήσης και η αντίστοιχη συνολική τιμή του προσφερομένου μηνιαίου μισθώματος.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

1.     ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

            Οι προσφορές   πρέπει:

            α. – Να έχουν   συνταχθεί   στην   Ελληνική  γλώσσα.

            β.-  Να έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. Κάθε σελίδα της προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τους εκπροσώπους του προσφέροντος και αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση.

            γ. – Να αναγράφουν αριθμητικά και ολογράφως το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα κατά τα ανωτέρω περί οικονομικής προσφοράς.

            δ. – Να μη  φέρουν παράτυπες  διορθώσεις  όπως σβησίματα, προσθήκες, κ.λ.π..    Αν υπάρχουν διορθώσεις προσθήκες κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία του αρχικού κειμένου και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς, στο τηρούμενο από αυτήν πρακτικό.

 

            Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων
της διακήρυξης, μπορεί αυτό κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού να
αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού   των προσφορών.

 

2.     ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

            Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα (1) πρωτότυπο και πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο   με τις ενδείξεις:

 

\”ΦΑΚΕΛΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΠΡΟΣ   ΤΟN   OAΣΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ …../…../2014  (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ)»

 

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ………………………………………………………

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ :  ΟΔΟΣ……………………………………      ……….   ΑΡ…………………

                                 ΠΕΡΙΟΧΗ………………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ :        

            Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο ο οποίος θα εμπεριέχεται στον άνω περιγραφόμενο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς.

 

3.     ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νομίμου αντιπροσώπου τους (τον οποίο έχουν ορίσει με εξουσιοδότησή τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο) μέχρι την ημερομηνία (ημέρα και ώρα) διενέργειας του διαγωνισμού.

4.     ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

            Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για σαράντα πέντε (45) ημέρες. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

            Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Τ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

1. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ   

    

            Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων, στη συγκεκριμένη ώρα και στο συγκεκριμένο τόπο, ανοίγει τους φακέλους, μονογράφει τα δικαιολογητικά και τηρεί Πρακτικό, στο οποίο περιγράφονται με λεπτομέρεια οι υποβληθείσες προσφορές και  τα ονόματα των διαγωνιζομένων, αφού προηγουμένως ελεγχθούν οι ταυτότητες και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.

            Για όλα τα ανωτέρω η Γραμματέας της Επιτροπής του Διαγωνισμού τηρεί έγγραφα  πρακτικά. Οι διαγωνιζόμενοι που παρίστανται στον διαγωνισμό μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των προσφορών των άλλων διαγωνιζομένων. Στο Πρακτικό ορίζεται η ημέρα και ώρα που η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επισκεφθεί τα προταθέντα ακίνητα προκειμένου να τα εξετάσει και ανακοινώνει αυτό στους διαγωνιζόμενους.

 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

     

            α. Η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη, προκειμένου να διαπιστώσει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις προσφορές των διαγωνιζομένων και να αποφανθεί περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερομένων ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση από την Επιτροπή λαμβάνεται υπόψη:

1) Η θέση ( χωροθέτηση, προβολή, προσβασιμότητα, εγγύτητα σε σταθμούς εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών κ.λ.π),

2) Η λειτουργικότητα (κατανομή  κτιρίου ανά όροφο, εσωτερική κατανομή κτιρίου κ.λ.π),

3) Τεχνικά χαρακτηριστικά (παλαιότητα κτιρίου, χρήση, λειτουργία,  θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλικά κ.λπ.).

            Επιπλέον χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν την καλύτερη γραφειακή λειτουργία της υπηρεσίας δύνανται να αξιολογηθούν, από την Επιτροπή.

      

       β. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά την επιτόπια επίσκεψη και εξέταση των προταθέντων προς μίσθωση ακινήτων συνεδριάζει παρουσία όλων των μελών αυτής και αποφασίζει κατά πλειοψηφία συντάσσοντας αιτιολογημένη έκθεση περί καταλληλότητας αυτών ή όχι.

            Εάν κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο ακίνητο, ο διαγωνισμός περατούται και τα πρακτικά της Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, στην κρίση του οποίου εναπόκειται η επανάληψη ή η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

             

      Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α – Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η – Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

 

            α. Το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. αποφασίζει, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ή την επανάληψή του. Για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου η Επιτροπή του Διαγωνισμού και το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ δε δεσμεύονται από το τυχόν μικρότερο μίσθωμα άλλου ακινήτου, δύνανται δε, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένων αποφάσεών τους,  να προτιμήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα.

 

            Αν το ΔΣ του ΟΑΣΑ κρίνει  ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα του διαγωνισμού ή δεν προσήλθε κανείς κατά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.

 

            β. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως και επί αποδείξει προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ.

 

Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ

                α. Ο Εκμισθωτής στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, ειδοποιείται εγγράφως και επί αποδείξει, όπως εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως.

            β. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς αυτός υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα μειοδότη.. Ακολούθως, ο ΟΑΣΑ προβαίνει στη μίσθωση ανάλογου μισθίου..

            γ. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε εταιρεία, ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση θα πρέπει να καταθέσει και όλα τα σχετικά έγγραφα για τη νομιμοποίησή του ως εκπροσώπου της εταιρείας.

                       

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  Τ Ο Υ  Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ

 

            Η παράδοση του κατακυρωθέντος προς μίσθωση ακινήτου, με αποπερατωμένες όλες τις εργασίες που θα προκαθορισθούν από την επιτροπή του διαγωνισμού ως απαραίτητες ώστε να καταστεί το άνω ακίνητο κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σύμφωνο με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, δε μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση με απόδειξη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ για την κατακύρωση της μίσθωσης στο όνομα του μειοδότη εκμισθωτή, παρερχομένης δε  της άνω προθεσμίας άπρακτης η μίσθωση λύεται εκ μέρους του ΟΑΣΑ..

            Ακολούθως ο ΟΑΣΑ δικαιούται να προβαίνει σε νέα μίσθωση ανάλογου ακινήτου.

            Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Εκμισθωτής οφείλει να παραδώσει το μίσθιο στην αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ.

      α. Το ακίνητο θα παραδοθεί και θα  διαθέτει, κατά τον χρόνο της παράδοσής του, όλες τις ιδιότητες που έχουν συνομολογηθεί με βάση την προσφορά και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και θα είναι κατάλληλο και απολύτως έτοιμο προς χρήση.

 

      β. Η παραλαβή του μισθίου καθώς και η απόδοσή του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, συγκροτούμενη με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ., η οποία θα συντάξει Πρωτόκολλο Παραλαβής εις διπλούν, από το οποίο το ένα λαμβάνει ο Εκμισθωτής και το άλλο παραδίδεται στον ΟΑΣΑ στο οποίο θα πιστοποιείται η κατάσταση του μισθίου κατά τον χρόνο της παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

            Η παραλαβή του μισθίου από τον Ο.Α.Σ.Α.. με τη σύνταξη πρωτοκόλλου δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για οποιασδήποτε φύσης ελαττώματα του μισθίου κατά τις περί μισθώσεως πράγματος διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η   Τ Ο Υ   Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ

 Εντός του κατά τα ανωτέρω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών από την επί αποδείξη κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του ΔΣ του ΟΑΣΑ στον υπέρ ου η κατακύρωση εκμισθωτή υποχρεούται αυτός όπως ασφαλίσει το μίσθιο ακίνητο έναντι των κατωτέρω κινδύνων : πυρκαϊά–κεραυνό, σεισμό, ευρεία έκρηξη, βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θύελλα-καταιγίδα-πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων ύδρευσης και κεντρικής θέρμανσης, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά, πρόσκρουση οχήματος, αποκομιδή συντριμμάτων, αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαϊάς προς τρίτους, αστική ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες.

 

Σε όλες τις ανωτέρω σχετικές περιπτώσεις το εισπραττόμενο ασφάλισμα θα πρέπει να είναι ικανό να αποκαταστήσει τις προκληθείσες από τους άνω ασφαλιζομένους κινδύνους ζημίες κατά τρόπο ώστε το ασφαλιζόμενο ακίνητο να είναι εκ νέου κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και σύμφωνο με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η συναφθείσα κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική σύμβαση θα υποβάλλεται επτά (7) ημέρες πριν την παρέλευση του άνω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών προς έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΣΑ, τυχόν δε παράλειψη του εκμισθωτή να προβεί στη σύναψη αυτής θα αποτελεί κώλυμα για την παραλαβή του μισθίου ακινήτου. 

 

Ο Ρ Ο Ι   Τ Η Σ   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ

 

Α.  Διάρκεια της μίσθωσης

            1.Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δώδεκα (12) έτη, αρχομένης από την ημερομηνία που θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής του μισθίου από την Επιτροπή Παραλαβής και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την παρέλευση της δωδεκαετίας. Το επιτευχθέν μίσθωμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του μισθίου στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του ΟΑΣΑ.

            2. Μετά την λήξη της μίσθωσης, ο ΟΑΣΑ μπορεί να παραμείνει στο μίσθιο μέχρι δύο μήνες, προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μεταστέγασή του, ή να ανανεώσει την μίσθωση.

 

Β.  Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκμισθωτή

1.   Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να κάνει στο  μίσθιο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνήθη χρήση του μισθίου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τη σχετική ειδοποίηση της στεγαζόμενης  Υπηρεσίας

2.   Σε περίπτωση δε άρνησής του ή μη ενέργειας των επισκευών μέσα στην ταχθείσα  προθεσμία από τον Εκμισθωτή, ο ΟΑΣΑ έχει το δικαίωμα ή να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως αυτών ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και την σύναψη νέας μίσθωσης με διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση αναλόγου ακινήτου σε βάρος του εκμισθωτή ή να ενεργεί  τις επισκευές σε βάρος του ιδιοκτήτη Εκμισθωτή, της δαπάνης παρακρατουμένης από τα μισθώματα,  μετά από προηγούμενη βεβαίωση της τεχνικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Σ.Α. ή του Δημοσίου ή αν τέτοια δεν εδρεύει επί του τόπου από εμπειρογνώμονες οριζομένους από  κοινού από τον ΟΑΣΑ και τον Εκμισθωτή καλούμενο προς τούτο εγγράφως και επί αποδείξει.

3.   Η επισκευή των ζημιών και των βλαβών του ανελκυστήρα και του συστήματος ψύξης – θέρμανσης θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή, η δε συντήρηση αυτών θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ.

Η συντήρηση περιλαμβάνει:

α) τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθούν οι εγκαταστάσεις εξαιτίας  μίας φθοράς,  βλάβης  ή και απορύθμισης των μηχανικών ή και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

β) τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης και τον καθαρισμό και την λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας

Συνεπώς, οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, ακόμη και του πιο μικρού που χρήζει αντικατάσταση , νοείται επισκευή και βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή.  .

4.   Ο Εκμισθωτής δε δικαιούται αποζημίωσης από τον ΟΑΣΑ αν ο ΟΑΣΑ λύσει  μονομερώς τη μίσθωση πριν τη λήξη της, λόγω μεταφοράς των στεγαζομένων υπηρεσιών σε ιδιόκτητο ακίνητο ή οργανώσεως αυτών κατά τρόπο  ώστε  το  μίσθιο  να  μην επαρκεί  για την  εξυπηρέτηση  των αναγκών  του,  ή να μην είναι πλέον απαραίτητο, ή  αν  καταργηθούν  αυτές ή μέρος αυτών,  ή  αν  προσφερθεί  σ΄ αυτό  από  τρίτο  η  δωρεάν  χρήση  κατάλληλου  ακινήτου  ή  μεταφερθεί  η  στεγαζομένη  Υπηρεσία  σε άλλον  τόπο έστω  και προσωρινά

 

        Για την κατά τα ανωτέρω λύση της μίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον Εκμισθωτή πριν από 60 τουλάχιστον ημέρες από την καθοριζόμενη στην ως άνω ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης και από την ημερομηνία αυτή παύει η υποχρέωση του ΟΑΣΑ προς καταβολή του μισθώματος στον Εκμισθωτή.

 

Χ Ρ Η Σ Η  Τ Ο Υ Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ

            Διαρκούσης της μίσθωσης ο Ο.Α.Σ.Α.. δικαιούται να στεγάζει στο μίσθιο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του, υφιστάμενη ή μη κατά τον χρόνο της μίσθωσης χωρίς να δικαιούται ο Εκμισθωτής να προβάλει αξιώσεις αποζημιώσεως ή προσθέτου μισθώματος.

 

            Ο Ο.Α.Σ.Α. δεν υπόκειται σε ουδεμία αποζημίωση υπέρ του Εκμισθωτή για τις εκ της συνήθους χρήσης ή κακής του κτιρίου κατασκευής και εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο.

 

            Εάν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβασθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση του μισθίου σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη τούτου θεωρουμένου εφεξής ως Εκμισθωτή. Προς αυτόν τον τελευταίο θα καταβάλλονται από τον ΟΑΣΑ τα μισθώματα, από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί νομίμως προς αυτόν (Ο.Α.Σ.Α.) ο νόμιμος τίτλος και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού βάσει του οποίου κατέστη αυτός νόμιμος επικαρπωτής, κύριος, νομέας, χρήστης του μισθίου ακινήτου.

 

            Μετά τη λήξη της μίσθωσης, το μίσθιο θα αποδοθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. στην κατάσταση που θα βρίσκεται την ημέρα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξεως ή λύσεως της μίσθωσης, χωρίς καμία υποχρέωση του Οργανισμού προς αποζημίωση του Εκμισθωτή για τις οποιεσδήποτε διαρρυθμίσεις ή μεταρρυθμίσεις έγιναν σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

 

Μ Ι Σ Θ Ω Μ Α

            Το μίσθωμα μαζί με το  χαρτόσημο θα προκαταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο κάθε μισθωτικού μήνα, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών και προβλεπομένων εγκρίσεων σε οποιοδήποτε  υποκ/μα Τράπεζας επιθυμεί ο Εκμισθωτής.

            Ο Ο.Α.Σ.Α.  δεν καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα.

            Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να επιδείξει την εκ της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών συμπεριφορά για τυχόν καθυστέρηση εισπράξεως του συμφωνηθέντος μισθώματος από τον Ο.Α.Σ.Α. λόγω ανωτέρας βίας (απεργίας υπαλλήλων Τραπεζών κ.λ.π.).

 

Λ Ο Ι Π Ε Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

            Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει από την συναφθείσα  σύμβαση μίσθωσης ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

            Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδιο Διεύθυνση ( Διεύθυνση Διοικητικού) του ΟΑΣΑ  τηλ  210 8200971 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και NEA και στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr., το δε πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ http://www.oasa.gr .

                  

Ο Πρόεδρος και Διευθύνος Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Για την ακρίβεια

Η Δ/ντρια Διοικητικού

 

Ίρις  Αντωνοπούλου

Εσωτερική  Διανομή:

       Γραφείο Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου

       ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ

       Δ/νση Διοικητικού

       Επιτροπή  Αξιολόγησης

 

Πίσω στη λίστα