Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παραγωγής εισιτηρίων σε συσκευασία των 500 τεμαχίων
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παραγωγής εισιτηρίων σε συσκευασία των 500 τεμαχίων

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παραγωγής εισιτηρίων σε συσκευασία των 500 τεμαχίων για λογαριασμό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

To κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC005994456.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται το πλήρες τεύχος της διακήρυξης από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., 4ος όροφος, Μετσόβου 15, 106 82, Αθήνα.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από το ΚΗΜΔΗΣ και τις ιστοσελίδες του Ο.Α.Σ.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πίσω στη λίστα