Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
Προϋπολογισμός 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στo “ΚΗΜΔΗΣ” και στον δικτυακό τόπο του
Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr.όπου θα δημοσιεύονται και
πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
προμηθεύονται τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.,
Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην διακήρυξη οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από το ΚΗΜΔΗΣ και την
ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.

Περίληψη της διακήρυξης

ΤΕΥΔ


Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό με
θέμα την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του ΟΑΣΑ για ένα
έτος.

Ερώτημα:

– Στη σελίδα 4 της διακήρυξης αναγράφεται πως η προσφορά υπόκειται σε
κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης
ύψους 0,06%, ποιες είναι οι υπόλοιπες κρατήσεις;

Απάντηση:

Οι κρατήσεις είναι 0,06% πλέον χαρτοσήμου 3,6% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ από την αμοιβή
του αναδόχου.

Ερώτημα:

– Στη σελίδα 27 στο νούμερο 4 αναγράφεται: προς απόδειξη της καταβολής των
νόμιμων αμοιβών στο προσωπικό του αναδόχου θα υποβάλλονται ανά μήνα στον
ΟΑΣΑ σχετικές μισθολογικές καταστάσεις και η υπόψη αμοιβές θα κατατίθενται
υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Αυτά θα περιλαμβάνονται
στα δικαιολογητικά τιμολογίου ή εφόσον έχει πληρωθεί το τιμολόγιο
απαιτείται η προσκόμισή τους;

Απάντηση:

Δεν συνδέεται η έκδοση του τιμολογίου με τις μισθολογικές καταστάσεις,
ωστόσο αποτελούν υποχρέωση σας και εφαρμόζεται όπως αναφέρεται στη
διακήρυξη.

Ερώτημα:

– Στην ΤΕΥΔ απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ενότητες; Εάν ναι στις
σελίδες 45 και 47 για πόσα έτη;

Απάντηση:

Συμπληρώνονται όσα πεδία αναφέρονται στην διακήρυξη

Πίσω στη λίστα