Διαγωνισμοί

Διαγωνισμος για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
Διαγωνισμος για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση υπηρεσιών «ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στo “ΚΗΜΔΗΣ” και στον δικτυακό τόπο του
Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oasa.gr.όπου θα δημοσιεύονται και
πληροφορίες για το Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
προμηθεύονται τα Τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.,
Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από το ΚΗΜΔΗΣ και τις
ιστοσελίδες του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr.

Περίληψη της διακήρυξης 17PROC006070952

ΤΕΥΔ

Πίσω στη λίστα